PLACERINGSPOLICY

PLACERINGSPOLICY

Kassabehållningen i xx AB uppgår i september 2016 till cirka xx miljoner.

För den kortsiktiga verksamheten pendlar likviditetsbehovet mellan 1,0 och 3,0 mkr.

Placeringar av likviditet skall inom respektive grupp spegla högsta möjliga säkerhet och endast i undantagsfall placeras i mer högriskbetonade alternativ. Placeringar inom policyn samt med nedan specificerad riskprofil beslutas av verkställande direktör. Eventuella avsteg från gällande policy måste alltid beslutas av styrelsen.

Ett placeringsråd (styrelsens ordförande, VD och ekonomichef) arbetar löpande med placeringsfrågorna.

 

PLACERINGSMÅL

Vi skall eftersträva en avkastning som minst överstiger aktuell inlåningsränta hos svensk bank.

Avkastningsmålet varierar över tiden, för 2016 förväntas avkastningen bli minst 4 %.

KORTFRISTIG LIKVIDITET

Likviditet c:a x miljoner för bolagets löpande rörelse skall placeras på checkkonto i svensk bank.

 

LÅNGFRISTIG LIKVIDITET

Långsiktig likviditet placeras enligt nedanstående indelning:

 

Grupp A

60 % av kapitalet kan placeras i räntebärande produkter garanterade av Svenska staten, finansieringsinstitut med motsvarande ”rating” som svensk bank ovan, exempelvis svenska försäkringsbolag eller dotterbolag till svensk bank, exempelvis bolåneinstitut. Dessutom kan placeringar ske i företags- eller fastighetsobligationer, med högsta produktrisknivå om 3 (SPIS riskindikator).

 

Grupp B

30 % av kapitalet kan placeras i s.k. strukturprodukter där endast ränteintäkten riskeras. Produkterna ska vara kapitalskyddade av emittenten.

 

Grupp C

10 % av kapitalet kan placeras i aktier, aktiefonder eller s.k. autocallprodukter.

 

 

Policyn antagen vid styrelsesammanträde 2016-08-20

 

 

xx                                                                       xx

Styr. ordförande                                             VD

© 2018 by 24 Profil AB .